Trakya Koleji 59850 Çorlu/Tekirdağ
0 282 685 41 94
info@trakyakoleji.k12.tr

Ortaokul

Mutlu Bir Gelecek İçin İyi Bir Başlangıç

ORTAOKUL EĞİTİM

EĞİTİM ÇOCUĞU SEVMEKLE BAŞLAR
-Atatürkçü düşüncenin ışığında demokratik, laik, insan haklarına saygılı,

–Türkçe’yi doğru kullanabilen, okuma alışkanlığı kazanmış,

-En az iki yabancı dil konuşabilen,Bilgi birikimini hayatı ile bütünleştirebilen,

-Yeteneklerine göre yönlendirilmiş, sanat ve estetik anlayışı gelişmiş,

-Dünyada ve ülkesindeki gelişmelere duyarlı, ulusal ve evrensel değerlere sahip,

-Özgüven sahibi, üretken kişilikli, yaratıcı, araştırmacı,

-Bilimsel düşünen bireyler olarak yetiştirmek ve onları öğrencilik hayatlarında edindikleri tecrübelerle yaşamları boyunca doğru seçimler yapabilen hayatlarını doğru yönlendirebilen mutlu bireyler olmalarını sağlamak hedefimizdir

Ortaokul sınıflarımızda, dersler branşlara ayrılmakta ve derslerimiz alanının en iyi branş öğretmenleri ile yapılmaktadır.

Her ay deneme sınavları yapılmakta, bu sınavlar Ölçme ve Değerlendirme Birimi’ nde değerlendirilerek başarı grafikleri sürekli çıkarılmakta, bu grafik verilerine göre takviyeler yapılmaktadır.

Her öğretim yılı başında o yıla ait sınav takvimi ile veli görüşme gün ve saatleri velilerimize bildirilmekte, ayrıca dağıtılan öğrenci şifreleri ile de öğrencilerimizin başarı durumları İnternet üzerinden de takip edilebilmektedir.
Ölçme ve Değerlendirme Birimimiz, eğitim-öğretim niteliğini denetlemekte, bu hizmetlerle ilgili net veriler elde etmemizi sağlamaktadır.

Öğrencilerimizi sadece öğrenmeye değil, hafta içindeki kulüp çalışmaları ve hafta sonu Aktivite Okulu çalışmaları ile sosyal ve bedensel gelişmelerini sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine, birikmiş enerjilerini doğru şekilde aktarmalarını da sağlamaktayız.

Okulumuz “Yaşayan Değerler” programını uygulamakta olup, her ay ayrı ayrı ele alınan sorumluluk, saygı… gibi konularda öğrencilerimize projeler uygulatılmakta ve sonucunda başarılı olanlar sertifikalarla ödüllendirilmektedir.Konusunda deneyimli, öğretmenliği görev olarak değil, zevk olarak gören öğretmen kadromuz bulunmaktadır.

ORTAOKUL DERS İÇİ ETKİNLİK

Araştırarak öğrenme, daha iyi anlama ve daha ileri düzeyde entellektüel gelişim sağlayacak bir düşünme alışkanlığı kazandırır.

PROJE
Öğrencilerimiz grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde çalışmalar yaparlar.

TEKNOLOJİ – FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ
Öğrencilerimizin öğrenmeye ve araştırmaya meraklarını arttıracak deneyler, gözlemler, geziler, ve proje çalışmaları laboratuvar, teknoloji sınıfı gibi ortamında yapılmaktadır. Fen ve doğa etkinliklerinde amacımız öğrencilerin yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yaparak öğrenmelerine olanak sağlamaktır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ
Özel Trakya Koleji ortaokulunda, öğrencilerimizin gelişen dünya şartlarında yerini alabilmeleri için her bireyin birden çok dil bilmesi gerekliliği göz önünde bulundurarak, İngilizce ve Almanca öğrenimine başlıyoruz. Gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve zengin materyalleri ile desteklenen programlara öğrencilerimiz temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadırlar.

KULÜP ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimiz ilgi duyduğu alanlardaki kulüpleri seçerek araştırma geliştirme, grup şekilde çalışmalar yapar.

DERS VE ETKİNLİKLERE KATILIM
Öğrencilerimiz derslere; soru sorma, alıştırma yapma, çalışma kâğıtlarını doldurma, görüşleriyle tartışmalara katılma, sorumluluk alma, verilen görevi isteyerek zamanında yapma ve benzeri çabalarıyla katkıda bulunurlar.

PERFORMANS GÖREVİ
Öğrencilerimiz, programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevleri yerine getirirler.

ORTAOKUL REHBERLİK

Özel Trakya Ortaokulu Olarak Amacımız :

Ögrencilerimizin, kendini, kendi yeteneklerini ve kapasitelerini tanımasına İlgi alanlarını belirlemesine İlgi alanları ile yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmesine ve meslek sahibi olmasına Toplumsal değerlerle uyum içinde yaşayabilmesine Sağlıklı bir öz benlik geliştirebilmesine Duygusal, zihinsel ve fiziksel alanlarda gelişmesine Kişisel sorunları çözme konusunda strateji ve alışkanlıklar geliştirmesine doğrudan doğruya yardımcı olmaktır.

Özel Trakya Ortaokulu Rehberlik Servisi’nde Esas İlkeler :
Gizlilik , Aile ve Öğretmenle işbirliği ,
Gönüllülük , Bireysel farklara saygı, Güven ,Bireyin Haklarına saygılı

Özel Trakya Ortaokulu’nda Yapılan Çalışmalar :

Aday öğrencilerle mülakat
Oryantasyon çalışmaları
Öğrencilerimizi tanıma amaçlı test ve envanter uygulama
Uygulanan bu testlerin sonucunda ayrıca veli ve öğretmen görüşleri doğrultusunda öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşme ve grup çalışmaları
Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri amacıyla yapılan grup ve bireysel çalışmalar.
Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarma amaçlı test ve anket uygulama
Öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek amacıyla yapılan bireysel görüşme ve grup çalışmaları (verimli ders çalışma teknikleri. sınav kaygısı v.b)
Öğrencileri bir üst eğitim kurumları, sınav sistemleri (TEOG) ve meslekler hakkında bilgilendirici çalışmalar.
Öğretmen ve velilere yönelik seminer çalışmaları

ORTAOKUL YABANCI DİL

İLKOKUL VE ORTAOKUL DA İNGİLİZCE VE ALMANCA OLARAK YABANCI DİL EĞİTİMİ BRANŞINDA UZMAN ÖĞRETMENLER İLE VERİLMEKTEDİR.

Özel Trakya İlkokulu ve Ortaokulu İngilizce Bölümü; dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerinin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlar. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrencilerin öz saygı ve öz güvenlerini geliştirmeleri üzerinde de önemle durulur. Düşünce alışverişinde bulunmak, öğrenmek ve öğrenmeyle ilgili problemleri tartışabilmek için öğrencilere kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir ortam yaratılır. Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin, kendilerini her türlü ulusal ve uluslararası platformda ifade edebilecek, ülkesini temsil etme becerisine sahip, farklı kültürlere saygılı küresel vatandaşlar olması hedeflenir

Okuma temelli İngilizce programıyla öğrencilerin

 • Dil becerilerini anlamlı bağlamlarda edinmeleri,
 • Farklı yazın türlerini tanımaları,
 • Entelektüel birikimleri ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri,
 • Karakter eğitimlerinin desteklenmesi,
 • Okumanın günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi hedeflenir.
  İngilizce programının diğer hedefleri şunlardır:
  • Okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri yoluyla öğrenciler dilbilgisini doğru kullanır.
  • Çeşitli ortamlarda yazılı ve sözlü olarak kendini akıcı ve doğru biçimde ifade edebilir.
  • Değişik türde eğitici materyaller kullanarak okuma, yazma ve ders çalışma alışkanlıklarını sağlam temeller üzerine oturtur.
  • Eleştirel düşünceyi sözel ve yazılı olarak geliştirir.• Araştırma becerilerini geliştirir.
  • Ders içinde teknolojik araç ve sistemler kullanılarak öğrencilerin ilgi ve yaratıcılığı geliştirilir, bağımsız okuma çalışmaları pekiştirilir.
  • Öğrenci ve öğretmenin birbirine saygılı davranmasını sağlamak için sınıfta güven duyulan bir öğrenme ortamı sağlanır.
  • Öğrencilerin kendilerine saygı ve öz güven duymaları sağlanır.Öğrencilerimiz klasik yabancı dil eğitiminden ayrılarak, İngilizceyi daha etkin bir şekilde kullanmaya başlar.
  Okulumuzda İngilizce, bir ders olarak değil bir iletişim aracı olarak kullanılır. Günlük yaşantı içerisinde öğrencilerimiz, İngilizce öğretiminden sorumlu öğretmenlerle iletişim kurarak dil öğrenimini içselleştirir ve en etkin şekilde dili kullanır.
  Oyun, şarkı, drama ve teknoloji destekli derslerimizde, İngilizce öğrenimi kalıcı hale getirilir.

YABANCI DİL ; ALMANCA

Yaşadığımız bilgi çağında geleceğimize yön verecek gençlerimizin sahip olmaları gereken “Bilgisayar” ve “Yabancı Dil” gibi özellikler olmazsa olmaz değerlerdendir.
Bütünleşen bir dünyaya açılan Türkiye’ miz ve birey olarak sosyalleşmenin ve ayrıcalıklı olabilme çıtasının giderek yükseldiği dikkate alınırsa,ikinci yabancı dilin bir artı değer ve bir ayrıcalık olduğu kuşkusuzdur.

Almanca öğretiminde öğrencilerimize bu dilde
a) Kim olduklarını
b) Nerede oturduklarını
c) Yaşını
d) Ailesi ile ilgili bilgi vermeyi
e) Okulunu anlatabilmeyi
f) Hobilerinden söz edebilmeyi
g) Tatilde ya da günlük yaşamında neler yaptıklarını basit cümlelerle anlatabilmeyi ve dili daha üst düzeyde öğrenmeye temel oluşturmayı hedefledik.

İki yabancı dilde kendini ifade edebilen dünya vatandaşları yetiştirmek okul politikamızdır.

Call Now Button