Trakya Koleji
Bizi Ara

Ortaokul

31 Yıllık Tecrübeyle Ortaokuldan Liseye Öğrencilerimizin Geleceğini İnşa Ediyoruz!

Eğitim Anlayışımız:

Öğrenci merkezli eğitim-öğretimi benimsemiş olan Özel Trakya Koleji Ortaokulu’nda bireysel farklılıkları geliştiren, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri uygulanır. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

Bu doğrultuda her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip eden bir sınıf öğretmeni bulunur. Sınıf öğretmenleri veli, öğrenci ve öğretmen ilişkisinde danışmanlık görevlerini üstlenir. Özel Trakya Ortaokulu’nda MEB müfredat programlarını zenginleştirmek üzere ek ders uygulanır.

Öğrenciler bu programla öz güven ve sorumluluk sahibi, araştıran, sorgulayan, dönüşümlü düşünebilen, etkili iletişim yeteneğine sahip, dünya sorunları hakkında bilinçli, başkalarının benzerliklerine ve farklılıklarına karşı saygılı bireyler olarak hem hayata hem de bir üst eğitim kademesine hazırlanırlar.

Öğrencilerin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür.

Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Haftalık ders programı içinde öğrencinin ihtiyacına göre ek çalışmalar planlanır.

Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma programları geliştirilir ve uygulanır. Ayrıca öğrenciler, sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenirler. Tümüyle kendilerinin yönettiği projeleri hayata geçirirler. Bireysel ve grup çalışmalarıyla, hazırladıkları yazılı ve sözlü sunumlarla, ulusal ve uluslararası projeler ve yarışmalarla akademik ve sosyal yaşamlarında ilerleme olanağı bulurlar.

Okullarını başarıyla temsil ederler.

Kulüp çalışmalarıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yeteneklerini belirleyerek kendilerini geliştirirler.

Yabancı dil dersleri programında birinci yabancı dil olan İngilizce’nin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca zorunlu ders olarak verilir. Yabancı dil öğretiminde iletişim kurma, doğru dil kullanımı, projeye dayalı öğrenme, çeşitli araştırma teknikleri ile grup ve bireysel sunum yeteneğini geliştiren, temaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenir. 

Öğrenmenin en önemli temel taşının merak olduğuna inanılan okulumuzda öğrencinin öğrenmekten zevk alması ve yaşamı boyunca öğrenme isteği taşıması sınıflar düzeyinde yapılan atölye çalışmaları, deneyler, TÜBİTAK vb. proje geliştirme çalışmalarıyla sağlanır.

Ortaokulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programında yer alan ders içerikleri; alanında uzman branş öğretmenlerince verilir

Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla, çağdaş öğretim yöntemlerinden faydalanır, öğrencilerin deneyimsel çalışmalar yapması için fırsatlar yaratır ve öğrencilerin yapabilirliklerini ortaya çıkarmaları için teşvik ederler.

Trakya Koleji Kampüsü'nde sınıflar öğrenmenin tüm aşamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ortaokul bölümümüzün sınıfları, öğrencilerimizin birbirleriyle etkileşim içerisinde olmalarına özen gösterilerek oluşturulan, öğrenmeyi eğlenceli bir süreç olarak yaşamalarını sağlayan sıcak ortamlardır. Öğrenmenin deneyimle pekişmesini sağlamak için, öğrenim sürecine destek olacak tüm eğitim ekipmanları sınıf ortamında, eğitmenlerimizin gözetiminde çocuklarımızın gelişimi için hazır bulunur.

HEDEFLER:

Öğrencinin çok boyutlu düşünüp yaamla doğrudan ilişkisini ve etkileşimini sağlayacak şekilde zenginleştirilmiş bir ortamda, öğrenme ve öğretme etkinliklerinin öğretmen tarafından organize edilip yönetilmesi esastır. Bu bağlamda dili kullanırken düşünme, organizasyon, analiz etme, transfer vb. öğrenme yaklaşımları kullanılır.

Okulumuz öğrenme ve öğretme yaklaşımlarına yönelik ilkeler şöyle özetlenebilir:

 • Problem çözme temelli öğrenme ortamlarından yararlanılır.
 • Öğrencilerin somut deneyimlerinden anlamlar oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olunur.
 • Öğrencinin derse aktif katılımı amaçlanır.
 • Anlamlı öğrenme amaçlanır.
 • Bireysel farklılıklar gözetilir.
 • İş birliğine dayalı öğrenmeye önem verilir.
 • Gerçekçi öğrenme ortamları oluşturulur.
 • Öğrenmeyi destekleyici dönütler verilir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılır.

LGS HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR

 • 6 ve 7. sınıf konu eksikliklerini kapatma çalışmaları
 • LGS Türkçe Paragraf Çözme Teknikleri
 • LGS Matematik Mantık-Muhakeme soru çözümleri
 • Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi ile 7. sınıfın perçinlenmesini ve LGS eğitimleriyle kendilerini daha hazır hissetmelerini hedefliyoruz.
 • Sınıflarımız maksimum 30 kişilik VIP sınıflardır.
 • Öğrencilerimiz Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Sosyal Bilgiler branş derslerini görmektedirler.
 • Öğrencilerimize, alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından ders verilmekte ve ödevlendirme yapılmaktadır.
 • PDR birimimiz tarafından her öğrencimize özel, evde uygulaması için çalışma programı verilir. Bu programlara göre öğrencilerimizin günde en az iki saat ders çalışması ve en az yarım saat kitap okuması zorunludur. Öğrencilerimizin çalışmaları velilerimizin iş birliği ile rehber öğretmenleri tarafından takip edilir.
 • Her ay 4-5 defa öğrencilerimiz için düzenlediğimiz değerlendirme sınavları bulunmaktadır. Öğrencilerimizin eksiklikleri objektif bir şekilde değerlendirilir ve çözüm ürettirilir.
 • Öğrencilerimizin dersler ile ilgili eksiklikleri, masa başı çalışmalarla ortadan kaldırılır. Okul tarafından gerçekleştirilen sınavlar öncesinde masa başı sınav hazırlık çalışmaları yapılır.
 • Öğrencilerimiz konunun ayrıntısını soru çözerek öğrenirler.

ÖĞRENCİ TAKİBİ

 • Öğrencilerimizin takibi, sınıf danışman öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlar, ders öğretmenleri ve yönetim tarafından yapılır.
 • Öğrencilerimizin ve velilerimizin cep telefonlarına düzenli olarak bilgilendirme mesajları gönderilir.
 • Okulumuzun kullanmakta olduğu K12 eğitim portalı aracılığıyla; öğrencilerimizin gelişimleri, davranışları, başarıları, eksikleri, ek dersleri, etütleri, ödevleri, devamsızlıkları ve değerlendirme sonuçlarının takibi, velilerimiz tarafından hızlı ve kolay yapılmaktadır.
 • sınıflarımızda uygulanan GRUP DEĞİŞİKLİKLERİNDE, öncelikli olarak grup inenler olmak üzere, grup çıkmak isteyip de çıkamayan öğrencilere moral ve motivasyon desteği ile birlikte, mevcut düzeylerini yükseltmeleri için ek rehberlik desteği verilmektedir.
 • Okullarımızda, amaçlanan hedefe ulaşabilmek için hiçbir özveriden kaçınılmaz. Öğrencilerimize, okulumuzun kuralları ve disiplini konusunda (özellikle verilen ÖDEVLER ) esnek davranılmaz.

VELİ TOPLANTILARI

 • Yılda üç defa, ( sene başı, 1 ve 2. dönem) olmak üzere velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.
 • Velilerimiz, veli toplantılarının dışında da ihtiyaç duyduklarında, portal üzerinden randevu alarak bire bir görüşmeler yapabilirler.
 • Gerekli durumlarda, akademik danışmanlarımız, eğitim uzmanlarımız ve sınıf öğretmenleriyle birlikte, bireysel veli görüşmeleri düzenlenir. Öğrencimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili raporlar, bu görüşmede paylaşılır.
 • Velilerimizin istekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile yıl boyunca aile eğitimleri, seminerler ve paneller düzenlenir.

REHBERLİK:

Program hazırlanırken kişisel – sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik alanları temel alınır. Program tamamen etkinlikler üzerinden yürütülür.

 • Kişisel-sosyal rehberlik: Bireyin “kişisel-sosyal” gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece onun kişisel gelişim ve uyumuna yardımcı olmak amacıyla yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleridir.
 • Eğitsel rehberlik: Bireyin öğrenmesini kolaylaştırmak, eğitsel başarısını artırmak, yetenek ve ilgilerine uygun bir eğitim dalı seçmesine katkı sağlamak, eğitim yaşamıyla ilgili karşılaştığı sorunların çözümüne yardımcı olmak, birey için uygun ve etkin bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleridir.
 • Mesleki rehberlik: Bireyin çeitli meslekleri tanıması, kendi özelliklerine uygun meslekleri seçmesi, seçtiği mesleğe hazırlanması ve mesleki yönden gelişmesi amacıyla yürütülen psikolojik danışma hizmetleridir.

Rehberliğe ilişkin bu alanlar yaygın biçimde kullanılmakla birlikte, program içerisinde hazırlanan yeterlik alanları ve kazanımların birden çok alana uygun olması nedeniyle sınıflamalar yeterlik alanlarına göre yapılır.

Programda yer alan ve yukarıdaki gelişim alanlarıyla ilgili 7 yeterlik alanı şunlardır:

 • Okula ve Çevreye Uyum
 • Eğitsel Başarı
 • Kendini Kabul
 • Kişiler arası ilişkiler
 • Aile ve Toplum
 • Güvenli ve Sağlıklı Hayat
 • Eğitsel ve Mesleki Gelişim

Sosyal Etkinlik ve Kulüp Çalışmaları

 • Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde; öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.
 • Öğrencilerimiz, dönem başında seçtikleri kulübün çalışmalarına, her hafta katılırlar.
 • Öğrencilerimiz, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.
 • Belirlenen günlerde, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları, okulumuzun konferans salonunda sergilenir (İngilizce veya Türkçe).
 • Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarında, alanında uzman öğretmenler görevlendirilir.
 • Gönüllü velilerimiz de sosyal etkinlik projelerine katılabilir, öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler.
 • Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, bilim – sanat şenlikleri, eğitim fuarları, kongreler, söyleşiler ve yazar imza günleri düzenlenir.
 • Okulumuzda her ay düzenli olarak eğitim programını destekleyen sosyal etkinlikler düzenlenmektedir. Gezi-gözlem çalışmalarını içeren çevre gezileri, tiyatro, proje çalışmaları, laboratuvar çalışmaları, mutfak etkinlikleri uygulamalı şekilde yürütülmektedir.
 • Beden Eğitimi derslerinde sporda branşlaşmaya yönelik çalışmalar yapılır.
 • Müzik derslerinde her öğrencimiz, tercih ettiği bir müzik aletini çalmayı öğrenir ve bu alanda uzmanlaşır.
Bizimle İletişime Geçin!