Trakya Koleji
Bizi Ara

Okul Öncesi

Özel Trakya Koleji Anaokulu etkin öğrenme yöntemlerini temel alarak, 21.yüzyıl becerilerinin gelişimini hedefleyen, nitelikli bir eğitim programı sunmaktadır. Okulöncesi programımız, çocuğun gelişimini bütünleşmiş bir yaklaşımla ele alacak şekilde tasarlanmıştır.

Okul öncesi bölümümüz; çocukların gelişim düzeyleri, fiziksel donanımları ve bireysel farklılıklarını göz önünde tutan eğitim programı ile olumlu öğretmen-çocuk yaklaşımı, aile katılımı, tutarlı bir günlük akış ve program değerlendirilmesi unsurlarını etkin bir şekilde gerçekleştiren, nitelikli bir okul öncesi eğitim kurumudur. 

Kurumumuzun günlük programı öğrencilerin düşünmesini, sorgulamasını, inisiyatif almasını, planladıklarını gerçekleştirmesini ve yaptıklarını değerlendirmesini hedefler.

Öğrenme ortamlarımızda öğretmen/çocuk oranının ideal sayılarda olması; çocukların öğretmenleri ile sürekli etkileşim içinde olmalarına ve bu şekilde çocukların inisiyatiflerinin desteklenmesine fırsat verir. Bu yolla çocuklarımız yaşadıkları olumlu etkileşimler sonucunda geleceğe güvenle bakan, amaçlarını belirleyen, karar veren ve problem çözen bağımsız bireyler olabilmektedir.

Alan deneyimine sahip yetkin öğretmenlerimiz hem günlük takım çalışmaları hem eğitim programının uygulanışı ile her bir çocuğa tutarlı bir yaklaşımla ulaşılmasını sağlamaktadırlar. Aralarında hissettikleri destek ve güveni çocuklarla olan etkileşimlerine yansıtan öğretmenlerimiz, onların eğitim yolculuklarının ilk basamağına olumlu duygularla adım atmalarında rehber olmaktadır.

Kesintisiz ve bütünsel eğitim:

Özel Trakya Koleji Anaokulunda öğretmen-öğrenci diyaloğu çok önemlidir. Öğrencinin ev ortamında başlayan ve sözlü iletişim üzerinden gelişen öğrenme alışkanlığı, etkileşimli ve olumlu iletişim temelli bir yaklaşımla desteklenir.

Eğitim anlayışı proje tabanlı, ezbercilikten uzak, bilginin sorgulanmasına fırsat yaratan, öğrencinin üst zihinsel algı ve aktarım becerilerinin gelişimine katkıda bulunan açık uçlu sorulara dayanır. Bu anlayış bir yandan öğrencinin akademik bilgi edinim sürecini desteklerken, diğer yandan düşüncesini ifade aşamasında öğrencinin özgüven duygusunu arttırır. Akademik kazanımlara gösterdiğimiz özen, beceri eğitiminin hassasiyetle ele alınmasını gerektirir.

Çağdaş dünyanın ihtiyaç duyduğu bireyi yetiştirebilmemiz, öncelikle bireyin üst düzey potansiyelinin ve yapabilirliklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesiyle mümkündür. Bu amaçla, çoklu zekâ kavramı üzerinden her bireyin farklı öğrenme türü ve alışkanlığı olduğunun farkındayız. Öğrencilerimizin hangi zekâ türüne daha yakın veya yatkın oldukları yapılan gözlemlerle tespit edilir; ders içi ve dışı etkinliklerimizi çeşitlendirerek her bireyin algısına ve öğrenme alışkanlığına hizmet etmesine özen gösteririz.

Anaokulumuzda yer alan oyun odamız bu amaçla kurulmuş bir öğrenme alanıdır. Öğrencilerimize sınıfta öğrendikleri bilgileri burada deneyimleme ve uygulama fırsatını yaratırız.

Öğrenme Ortamımız:

Her öğrenciye bireysel ilgi ve gereksinimlerini karşılama imkânı tanıyan etkin öğrenme ortamı

Kampüsümüzde çağdaş öğretim teknikleri üzerinden öğrencilerin gelişimine katkıda bulunacak sınıf araç gereçlerinin öğrenmeyi desteklemesine, geliştirmesine ve kazanımları pekiştirmesine özen gösterilir. Bu amaçla, yaparak ve yaşayarak öğrenme modeline hizmet eden zengin öğrenme ortamının olmasına, farklı etkinliklerin sınıf ortamında yapılmasına, mekânın deneysel çalışmalara uygun hale getirilmesine ve öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışmalarına fırsatlar yaratılır.

Anaokulumuz, her çocuğun erişimine açık zengin öğrenme materyalleri ile donatılmıştır. Sınıflarımız en fazla 16 çocuklu olup, her sınıfta öğretmen ile çocukların bireysel ilgi ve gereksinimleri özenle karşılanır, her çocuğun etkinliklere aktif katılımı sağlanır.

Öğrencinin zihinsel gelişimine destek olmak ve çoklu zekâya yönelik çalışmalarını desteklemek amacıyla bir oyun odası yapılandırılmıştır.

Öğrenciler sınıf ortamında edindikleri bilgileri, oyun odasında bulunan farklı köşelerde deneyimleyerek öğrenme süreçlerini zenginleştirirler.

Anaokulumuz, öğrenci merkezli öğrenme pedagojik uygulamalarını temel alır. Uygulamalarımız, çocuk merkezli ve araştırma-sorgulamaya dayalıdır. Anaokulunun kalbi, sınıfların ortak alanımızda atar. Ortak alanımızda , çocukların uzun ve kısa süreli projeler gerçekleştirdiği, diğer sınıflardaki öğrencilerle kaynaşabildikleri bir alandır. Ortak alan çalışmaları, öğretmen refakatinde gerçekleşir ve branş öğretmenleri desteğiyle yürütülür.

ANAOKULUMUZDA UYGULANAN ETKİN ÖĞRENME YÖNTEMİ VE REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMI

Anaokulumuzda en iyi etkin öğrenme metotlarından olan, tüm dünyada yıllardır başarılı sonuçlarıyla bilinen Reggio Emilia yaklaşımı uygulanmaktadır. Günümüzde; yaratıcı, sorgulayan, kendine güvenen, karşılaştığı problemleri çözebilen, sosyal çocuklar yetiştirmedeki en geçerli yöntem “Etkin Öğrenme Yöntemi’’dir. Etkin öğrenme yönteminde çocuklar öğrenmede aktif, seçici, karar verici; öğretmenler ise teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı konumdadırlar. 

ÇOCUKLARIMIZDA GÜVEN DUYGUSU YARATMA

Okulumuzun fiziksel ortamı, çocukların etkin öğrenmelerini ve yaratıcılıklarını destekleyecek şekilde düzenlenmiş ve donatılmıştır. Sosyal ortam ise, olumlu disiplin yöntemleri ile harmanlanmıştır. Bu sayede öğrencilerimiz tutarlı günlük program ve olumlu yetişkin-çocuk etkileşimleri ile istikrarlı bir şekilde güven geliştirirler. Bu güven hissi ise onların öğrenme keşiflerine çıkabilmelerini tetikleyen iç atılımların oluşabilmesini ve deneyime dönüşebilmesini sağlar.

SORUMLULUK ALMA VE ÖZ GÜVEN

Günlük programın önemli bir parçası olan ve çocukların serbest oyunlarını planlı kılan “Planla-Yap-Değerlendir” sıralı faaliyeti; hem küçük grup zamanı hem büyük grup zamanı öğrencilerin özgüvenlerinin, dil gelişiminin, problem çözme, zaman yönetimi ve sorumluluk alma becerilerinin gelişmesini mümkün kılar.

YABANCI DİL İLE ERKEN TANIŞMA

Öğrencilerimiz İngilizce ve Almanca dil eğitimini okul öncesi seviyesinde etkin öğrenme yöntemleri ve oyunlarla doğal ortamda öğrenirler. Öğrencilerimiz haftada 11 saat yabancı dil dersi görmektedir.

POTANSİYELLERİ HANGİ ALANDA?

Öğrencilerimiz haftada bir ders saati süresince alanlarında uzman öğretmenlerden Müzik, Satranç, Robotik Kodlama, Görsel Sanatlar, Ses Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor dersi alırlar. Bu sayede çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerinin hangi alana yatkın olduğu gözlemlenmektedir.

 

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME METOTLARI İLE BİREYSEL DESTEK

Okul öncesi öğrencilerimizin bireysel gelişimleri detaylı bir şekilde değerlendirilmektedir. Her öğrencinin tüm gelişim alanlarında olduğu yerden daha ileriye gitmesi için destek planları yapılmaktadır. Öğrencilerimize yönelik bireysel ve grup gözlem notları, anekdot kayıtları, beceri gözlem formları, portfolyolar, dönemsel gelişim raporları gibi farklı ölçme-değerlendirme yöntemlerinin kullanılması; bütünsel bir yaklaşımın uygulanmasını ve sonuçların her öğrencimize kendine özgü bireysel destek olarak dönmesini sağlamaktadır.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Okul öncesi yaş grubuna uygun, güçlü bir rehberlik ve psikolojik danışmanlığın yanı sıra, farklı kanallarla sürekli kılınan kaliteli bir okul-aile iletişimi de öğrencilerimizin gelişimine gözle görülür bir katkıda bulunmaktadır. Çocuklarımıza çeşitli gelişim testleri uygulanarak onların gerekli alanlara yönlendirilmesi konusunda destek olunmaktadır.

OKUL İDARESİ GÖRÜŞMELERİ

Okulumuz, velilerimizle olan iletişime çok önem vermektedir. Okul personeli ve yöneticileri velilerimizin sorularına ve önerilerine açık olmayı amaçlamaktadır. Velilerimiz tarafından ileri sürülecek bir fikir ya da öneri dikkat ve özenle, kurumsal prensip ve ilkeler ön planda tutularak ele alınır ve velilerimize geri bildirimde bulunulur. Öğrencilerimizin eğitimi ile ilgili konularda öncelikle öğretmenlerimiz sorumludur. Görüşmeler, randevu alınarak öncelikle öğretmenlerimiz ile yapılmalı, gerek duyulduğu takdirde ilgili müdür yardımcısı ve/veya okul müdürüne başvurulmalıdır.

Özel Trakya Koleji Anaokulu çocuklarımızın hayata ve eğitime adım attığı ilk yıllarda onlara her alanda destek ve yön vermeye çalışmaktadır. Böylece çok yönlü bireyler olarak yetişen çocuklarımız hayatları, eğitimleri boyunca okulumuzun öğrencisi olmanın avantajlarını yaşamaktadır.

Bizimle İletişime Geçin!