Trakya Koleji 59850 Çorlu/Tekirdağ
0 282 685 41 94
info@trakyakoleji.k12.tr

Okul Öncesi

Mutlu Bir Gelecek İçin İyi Bir Başlangıç

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Trakya Kolej’inde eğitim öğretim merdiveninin ilk basamağı ana sınıflarıdır. Ana sınıfları çocukları psiko-motor, bilişsel, sosyal, duygusal, dil gelişimi alanlarında destekleyerek, ilköğretimin 1. sınıfına hazırlar. Okul öncesi bölümü olarak eğitimde hedeflerimiz ;Başarılı olacağına inanan, gerekirse yetişkinden yardım isteyebileceğini bilen,Öğrenmeye meraklı, Özdenetimli, Amacı olan ve sonuca ulaşmak için sebat etmesi gerektiğini bilen,Grup içinde işbirliği yapabilen,Kendi ihtiyaçları ile başkalarınınkini dengede tutma yeteneği olan, ilgi-istek ve yeteneklerinin farkına varabilen,İletişim kurma yöntemlerini kavrayan-kişisel bütünlük içinde olan (yani düşüncesi-sözü-eylemi tutarlı) bireyler yetiştirmektir. Bu hedeflere ulaşmakta onların yol göstericileri yüksek düzeyde eğitim almış çocuk gelişimi ve eğitimcisi okul öncesi öğretmenleridir. Uygulanan programlarda amaç; bilgi aktarımı değil, konular aracılığıyla eğlenceli bir öğrenme ortamı hazırlayarak hedeflere ulaşmaktır

Trakya Koleji anaokulu öğrencilerimize beş duyularını kullanarak, yaşayarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir eğitim uygulamaktadır. Doğru eğitim almaları genel hayatlarında da olumlu etkiler yaratmaktadır.

Okulumuzda Montessori – Gems – Çoklu Zeka – High/Scope eğitim sistemi uygulanmaktadır.

0-6 yaş arası çocuklarımızın öğrenmelerinin en yoğun olduğu temel alışkanlıkların zihinsel ve duygusal yeteneklerinin hızla geliştiği ve biçimlendiği dönemdir. Bu nedenle onları öğrenmeye, denemeye ve başarmaya yönlendiren güven duyulan bir eğitim kurumunda bu ilk adımı atmaları geleceğe de güvenle atılmış bir adım demektir.

Anaokulumuzda 3-4-5 ve 6 yaş sınıflarımız bulunmaktadır. Okulumuzda çalışmalarımız 08:00 – 18:30 saatleri arasında devam etmektedir.

OKUL ÖNCESİ DERS İÇİ ETKİNLİK

Anasınıfımız da eğitim sabah 09:00 da başlayıp, akşam 16:30’a kadar devam etmektedir. Öğrenci velisi isteği doğrultusunda, nöbetçi öğretmenler gözetiminde öğrenci 18:30’a kadar okulumuzda kalabilmektedir.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
Türkçe dil etkinliği ile öğrencilerimizin yaşadıkları deneyimler ve çevreleriyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden-sonuç ilişkilerikurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. Bu etkinliklerde düşüncelerini özgürce ortaya koydukları yöntem ve teknikler uygulanır

FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ
Öğrencilerimizin öğrenmeye ve araştırmaya meraklarını arttıracak deneyler, gözlemler, geziler, ve proje çalışmaları yapılmaktadır. Fen ve doğa etkinliklerinde amacımız öğrencilerin yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yapararaköğrenmelerine olanak sağlamaktır

YABANCI DİL EĞİTİMİ
Özel Trakya Koleji Anasınıfında, öğrencilerimizin gelişen dünya şartlarında yerini alabilmeleri için her bireyin birden çok dil bilmesi gerekliliği göz önünde bulundurararak, İngilizce ve Almanca öğrenimine başlıyoruz. Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan ve zengin materyalleri ile desteklenen programlara öğrencilerimiz temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadırlar.

SANAT ETKİNLİKLERİ
Çocuklarımızın doğuştan getirdikleri yaratıcı özelliklerini ortaya çıkartmak için ortam ve olanaklar hazırlanmaktadır. Bu etkinliklerde öğrencilerimizin gözlemler sonucu zihinlerinde canlandırdıkları imgeleri, çeşitli malzemeler kullanarak bireysel ya da grup çalışması şeklinde yaparlar. Bu çalışmalar sonucunda çocuklarımıızın ellerindeki farklı malzemelerle neler yapabileceklerini öğrenirler.

DRAMA EĞİTİMİ
Öğrencilerimizin duygularını fark edebilmeleri ve uygun şekilde ifade edebilmelerini amaçlayan çalışmalarda, rol paylaşımı ile canlandırmalar ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik, etkin olarak katıldıkları dramatizyonlar yapılmaktadır. yapılan tüm bu etkinlikler sonucunda öğrencilerimizin özgüvenlerinin gelişimi sağlanır.

OYUN
Çocouklar oyundan öğrenmeyi öğrenirler, kendilerini tanır, yaşamın gereklerini kavrar, kendilerine güven duygusu kazanırlar. Oyun, çocukların güven duygusu ve olumlu benlik algısı kazanmasın yanında, etkinliklere yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. Tüm bu etkinliklerin dışında Müzik, Satranç, Resim, Beden Eğitimi dersleride anasınıfı haftalık programının içinde yer almaktadır. tüm etkinlikler branş öğretmenleri tarafından yapılmaktadır

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK

Rehberlik; öğrenci hizmetleri bünyesinde düşünülen bir hizmetler bütünüdür. Öğrenciyi tanıma (çeşitli test ve yöntemlerle), özelliklerini keşfetme, araştırma teknikleri ve gözlemler sonucu çevresine uyumu kolaylaştırmayı hedefler. Hazırlık sınıfında başlayan rehberlik hizmeti ilköğretimde rehberlik uzmanı tarafından yürütülmektedir. Rehberlik hizmetlerinin amaçlarını ;
• Öğrencinin kendini tanıması
• Çevrede kendine açık olan olanakları tanıması
• Gizli güçlerini geliştirmesi
• Sorunlarını tanıması, uygun çözüm yolları geliştirebilmesi
• Çevresine uyum sağlayabilmesi ve sağlıklı iletişim kurabilmesi
olarak 5 kategoride toplayabiliriz

Yıl içerisinde konusunda uzman kişilerle öğrenci ve velilerimizi biraraya getirerek; rehberlik servisinin bilgilendirme ve yönlendirme amacına ulaşılır. Velilerimiz eğitim – öğretim saatleri içerisinde görüşme ve internet üzerinden elektronik mektup (e-mail) yoluyla uzmanlar ile iletşim kurabilirler.

Rehberlik servisinin amaçlarını geliştirebilmek için yaptığı hizmetler ;
• Bireysel psikolojik danışmanlık
• Grupla psikolojik danışma
• Aile danışmanlığı (aile içi iletişim bozuklukları konusu ağırlıklı)
• Her düzey için ayrı hazırlanmış grup rehberliği
• Öğrenci düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda amacına hizmet eden test ve ölçeklerin uygulanması
• Veli-Öğretmen-Öğrenci işbirliği ve iletişimini rahatlatacak uygun metod ve yöntemler geliştirilmesi
• Öğretmenlere gelişim dönemleri ve sınıf içi disiplin konuları ağırlıklı hizmet içi eğitim uygulaması
• Yeni gelen öğrencilerle oryantasyon çalışması yapmak.

OKUL ÖNCESİ YABANCI DİL

ANAOKULU / OKUL ÖNCESİ
Okul öncesi Öğrencilerimize İngilizce ve Almanca Dersleri bulunmaktadır.
Anaokulu İngilizce derslerinde, öğrencilerimiz bir hayat boyu sürecek yabancı dil edinme becerilerinin temellerini atarlar. Ürün odaklı projeler, şarkılar, oyunlar ve hikâye anlatımlarıyla İngilizce serüveninin eğlenerek öğrenme temeliyle başlaması ve ilerlemesi planlanır. Dersler arası işbirliği ve ortak bir programla, İngilizce dersinde edinilen kavram ve becerilerin anlamlı öğrenmeye dönüşmesi hedeflenir.Haftada 15 saat İngilizce sadece sınıf içinde kalmayan, öğrencilerimizin günlük yaşamının bir parçası haline gelen önemli bir olgudur. Anaokulu İngilizce derslerinde yapılan çalışmalar, öğrencilerimizi Özel Trakya İlkokulu İngilizce programına sağlam bir temelle hazırlar.Ayrıca Almanca ile tanışırlar.Erken yaşta dil eğitiminin farkındalığı ile çocuklarımıza küçük yaşlarda yabancı dil becerileri kazandırılır. Böylelikle küçük yaştan itibaren dil öğreniminin kazandırılması hedeflenir

Call Now Button